1992-11-02 - Arapaho, Paris

France
Date: 
November 02nd, 1992