2011-10-15 - Loud Park 11 Festival, Saitama Super Arena, Saitama, Japan V3